Regulamin konkursu Bitwa na pędzle 

Regulamin dla uczestników.

1. Termin i miejsce

Konkurs ,,Bitwa na pędzle” odbędzie się we Wrocławiu w dniu 6 września 2019 r. w klubie TA.TU mieszczącym się przy
ul. Św.Mikołaja 8-11.

2. Organizator

MDalecka Policealna Szkoła Artystyczna Marzeny Daleckiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gubińskiej 1

3. Cel konkursu

Konkurs polega na wykreowaniu całości postaci ( fryzura, makijaż oraz stylizacja ) zgodnie z tematem w konwencji artystycznej finalnie
na wyłonieniu jednego wizażysty, który otrzyma tytuł Najbardziej Kreatywnego Wizażysty w Polsce 2019 r.

4. Uczestnicy

W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, zajmująca się wizażem i stylizacją.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie bez podania przyczyn.
Uczestnik przyjeżdża na konkurs do Wrocławia na własną odpowiedzialność, na własny koszt, pokrywa koszty pobytu swojego jak również modelki,
a także koszt materiałów użytych do makijażu i stylizacji.

5. Zasady konkursu

Każdy uczestnik ma obowiązek przedstawić makijaż i stylizację zgodną z tematem konkursu. W finale konkursu weźmie udział 10 wizażystów.
Dopuszczalna jest każda technika wykonania makijażu oraz elementy dodatkowe. Podczas przygotowywania makijażu wykluczona jest obecność osób trzecich.

6. Ocena 

Do kryteriów oceniania należą autorska interpretacja tematu, zgodność z tematem, wartości stylistyczne i artystyczne, pomysł, fryzura,
metamorfoza, techniki pracy, czystości makijażu oraz wrażenia ogólne.

7. Czas i przygotowanie

Na wykonanie samego makijażu uczestnicy maja 120 minut w miejscu wskazanym przez organizatora.
Przed rozpoczęciem konkursu modelka może być ubrana i uczesana natomiast nie może być w jakikolwiek sposób pomalowana.

8. Warunki uczestnictwa

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie ,,Bitwa na pędzle”, powinny do dnia 25 sierpnia 2019 r. przesłać projekt makijażu na face charcie na adres mailowy marketing@mdalecka.pl. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 10 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na Galę Finałową, która odbędzie się
6 września  2019 r.we Wrocławiu. Podpisując regulamin uczestnik zobowiązuje się stawić w danym terminie i o podanej godzinie i przygotować makijaż
wraz ze stylizacja na zadany temat, co jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
Nadesłane pace i zgłoszenia oznaczają akceptację warunków konkursu i regulamin.
Nadesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania projekty przechodzą na własność organizatora.

9. Nagrody dla laureatów

Wszystkie nagrody są ufundowane przez sponsorów konkursu.
Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej konkursu w dniu 9 września 2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego jego podziału. Nagrody nie podlegają zamianie na inne,
ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. organizator zastrzega sobie zmianę daty wręczenia nagród.

10. Jury konkursu

Jury powołuje Marzena Dalecka Dyrektor Policealnej Szkoły Artystycznej. Jury konkursu ocenia, przyznaje nagrody i wyróżnia
a także interpretuje Swój wybór. Finalista z własnej woli poddaje się ocenie i krytyce członków jury. Ocena i interpretacja jury nie podlega odwołaniu.

11. Przepisy końcowe 

Nadesłane zgłoszenia udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca projekt jest jego autorem.

Zgłoszenia udziału w konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, że model/modelka wyrażają zgodę na dokumentację fotograficzna wydarzenie i na
ich publikację dla celów promocyjnych konkursu, oraz że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie
( model/modelka) mogłyby kierować przeciwko organizatorowi.

Nadsyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik konkursu tym samym przyjmuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Zgodnie z art.24ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2016r., poz.922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MD Centrum Kształcenia Praktycznego Marzena Dalecka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gubińskiej 1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach pracy konkursowej nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.*

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez organizatora zdjęć z przebiegu konkursu w następującej eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie, używając ich w innym formie utrwaleń , nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora w zakresie z promocja konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w termie do 25 sierpnia 2018 r. Warunkiem koniecznym odbycia się konkursu jest
zakwalifikowanie prze jury 10 uczestników do dnia 25 sierpnia 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian związanych z
terminem i miejscem realizacji.

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………………………………..

Mail:………………………………………………………………………………………..

Podpis:…………………………………………………………………………………….